lịch bốc thăm vòng loại world cup 2022 Detroit Lion

Sau hai tr?n thua t?i t? tr??c k? th?? phan chia, Detroit Lions s? t??m c??ch xoay chuy?n m??a gi?i c?a h? tr??n con ???ng ch?ng l?i H?ng y Arizona.

C??c H?ng y ?? kh?i ??u 2-0 n??ng b?ng, bao g?m chi?n th?ng c?a c??c nh?? v? ??ch NFC tr? v??, San Francisco 49ers. C?m gi??c n?m th? hai Kyler Murray Tr?ng www fifa world cup com th?m ch?? c??n t?t h?n n?m ngo??i v?? bay gi? l?? m?t trong nh?ng c?u th? th?? v? nh?t trong gi?i ??u ??c bi?t l?? k?t h?p v?i ng??i nh?n si??u sao DeAndre Hopkins. ?ay l?? ba tr?n ??u ch??nh S? t? Detroit C?n t?p trung v??o ?i?u ??? c?? th? quy?t ??nh k?t qu? c?a tr?n ??u Ch? nh?t.

Kyler Murray vs Jarrad Davis

Trong qu?? kh?, Detroit Lions th??ng theo d?i c??c ti?n v? di ??ng v?? hy v?ng r?ng s? ti?p t?c ch?ng l?i Kyler Murray kh?? n?m b?t. Jarrad Davis c?? th? s? c?? nhi?m v? cao ?? theo k?p Murray v?? anh ta n??n c?? ?? t?c ?? ?? c? g?ng v?? Corral Murray.

Murray ?? r?t tuy?t v?i cho ??n nay tr??n c? hai l?n ch?y v?? ???c thi?t k?, ??c bi?t l?? ? v??ng m??u ??. Trong hai tr?n ??u, anh ?y ?? v?i v? trong ba l?n ch?m b??ng v?? 158 yard (Tham kh?o b??ng ??? chuy??n nghi?p).

Davis ph?i c?? m?t tr?? ch?i tuy?t v?i v? m?t gi?i quy?t v?? theo ?u?i c??c g??c ?? ?? ng?n www fifa world cup com Murray ch?y kh?p h??ng ph??ng ng? c?a Lions. N?u h? c?? th? l??m ?i?u ???, h? c?? c? h?i l??m ch?m h??nh vi ph?m t?i c?a H?ng y v?? ph?n c??n l?i c?a tr?? ch?i ch?y ?? ph?i v?t l?n ??n th?i ?i?m n??y.

T.J. Hockenson vs Budda Baker

T.J. Hockenson ?? l?? ng??i ???ng g??p nh?t qu??n nh?t cho h??nh vi ph?m t?i c?a Lions mi?n l?? anh ta li??n quan ??n h??nh vi ph?m t?i. Anh ?y ?? c?? th? m? m?t c??ch nh?t qu??n v?? l?? m?c ti??u ???ng tin c?y cho Matthew Stafford. S? c?i thi?n c?a anh ?y s? ???c ??a v??o th? nghi?m ch?ng l?i Budda Baker, m?t trong nh?ng ng??i an to??n t?t nh?t trong gi?i ??u.

Hockenson ch?c ch?n s? ??ng ??u b??o c??o trinh s??t c?a ??c H?ng Y sau tu?n qu??i www fifa world cup com v?t c?a anh ta v??o n?m ngo??i. N?u Hockenson c?? th? ti?p t?c m?, anh ta c?? th? ti?p t?c cung c?p m?t m?c ti??u ???ng tin c?y cho Stafford, ng??i c?? th? gi??p di chuy?n b??ng l??n xu?ng san.

Kenny Golladay vs Patrick Peterson

M?c ti??u h??ng ??u c?a Detroit Lions t? n?m ngo??i, Kenny Golladay, ?? tr? l?i sau khi b? l? hai tu?n ??u ti??n v?i ch?n th??ng gan kheo. Kh?ng c?? Golladay, h??nh vi ph?m t?i c?a Lions www fifa world cup com tr?ng r?t kh??c bi?t m?? kh?ng c?? m?i ?e d?a h? t?ng c?a h? ?? k??o d??i h??ng ph??ng ng?.

May m?n thay, Golladay c?? m?t c? h?i tuy?t v?i ?? c?? ???c m?t kh?i ??u n??ng b?ng ch?ng l?i th? c?p c?a H?ng y. M?c d?? Patrick Peterson danh ti?ng xu?t s?c, anh ?y ?? c?? m?t kh?i ??u v?i m??a gi?i ch?ng l?i c??c nh??m ng??i nh?n y?u ? San Francisco v?? Washington.

N?u Peterson ti?p t?c ??u tranh v?i Golladay, n?? s? m? ra h??nh vi ph?m t?i c?a Lions v?? gi??p cu?c s?ng d? d??ng h?n cho ph?n c??n l?i c?a ??i.