Matt Pelc

Matt Pelc là một người ủng hộ suốt đời của Detroit và Michigan Sports, đặc biệt là Tiger và Lions.Ông là một nhà văn tự do và đóng góp cho Detroit Jock City.Matt là cựu biên tập viên của Motor City Bengals và đã viết cho Báo cáo Huffington Post và Sidelion.Anh ta cư trú tại St. Cloud, Fla.
Bấm để tải thêm bài viết